Algemene Voorwaarden

Take a minute to read...

  1. Diegene die PodiumGeluid.nl contracteert is opdrachtgever, PodiumGeluid.nl is opdrachtnemer, gezamenlijk te noemen: partijen
  2. Een aanvraag wordt door opdrachtnemer beoordeeld op werkzaamheden en omstandigheden. Afhankelijk daarvan volgt een voorstel van prijs en deze voorwaarden.
  3. Bij onverhoopte ontstentenis, (weer)omstandigheden, belet of overmacht van partijen, kunnen beide de opdracht te allen tijde zonder schadeplicht jegens elkaar cancelen. Issues in de techniek (vóór of tijdens de uitvoering) worden in dat verband als overmacht aangemerkt.
  4. Er wordt door partijen, (tegen uitreiking van een factuur), te allen tijde met elkaar contant afgerekend vóór of ná het event, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
  5. Enthousiast publiek is super! Té enthousiast publiek vlak vóór het PA systeem en/of op het podium is echter ongewenst en gevaarlijk (omvallen, gehoorschade enz). Dit geldt eveneens voor het gooien met glazen, bekers of flessen met drank naar artiesten, apparatuur en crew. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorkomen daarvan en zal, (zonodig op eerste verzoek van opdrachtnemer), (laten) ingrijpen en deze plekken verantwoord publiek-vrij maken én houden, totdat de show is afgelopen en opgeruimd. Een en ander geldt eveneens voor de plek waar de zaalmixer is opgesteld. indien dit punt van orde niet wordt of kan worden gehandhaafd, staakt opdrachtnemer de show en verwijdert alle apparatuur. Het overeengekomen bedrag blijft daarbij door opdrachtnemer verschuldigd. 
  6. Ná de show dient opdrachtgever, (zonodig op eerste verzoek van opdrachtnemer), ervoor te zorgen dat opdrachtnemer en crewleden, zonder hinder van het publiek de kostbare apparatuur in de zaal en op of rond het podium, kunnen verwijderen. 
  7. Als gevolg van molest of vernieling gedurende het event van apparatuur, materiaal en kabels van PodiumGeluid.nl (door artiesten of bezoekers), wordt een door PodiumGeluid.nl nader te bepalen toeslag op de prijsafspraak aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  8. Indien apparatuur, materiaal, kabels e.d. eigendom van PodiumGeluid.nl, gedurende het event door het publiek of artiesten nat en/of vies wordt gemaakt (door drank, papierpulp, confetti enz.) volgt een door PodiumGeluid.nl nader te bepalen reinigingstoeslag op de prijsafspraak.
  9. Zodra de (laatste) band het optreden heeft afgerond wordt de geluidsapparatuur en/of stagelicht uitgezet en opgeruimd. PodiumGeluid.nl is niet beschikbaar voor afterparty's met eigen muziek of DJ's. Daarvoor dient opdrachtgever te allen tijde zélf zorg te dragen.
  10. Op verzoek van opdrachtnemer dient er vóór en ná afloop van het event, een stagehand voorhanden te zijn om het zware spul mee uit of in te laden.